شرایط عضویت

كليه شرکتهای فعال در عرصه موضوع فعالیت انجمن ميتوانند با داشتن شرايط زير به عضويت انجمن درآيند:

الف – داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت  معتبر در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

ج – در خصوص شرکتهای مشاور دارا بودن رتبه صلاحیت در تخصص طراحی و نظارت ساختمانهای بهداشتی و درمانی و نیز ارائه مستندات مربوطه که نشانگر سابقه طراحی حداقل سه بیمارستان و طراحی کامل و نظارت بر اجرای حداقل یک بیمارستان تا پایان عملیات اجرایی و تحویل پروژه را داشته اند، الزامی می باشد.

د- در خصوص شرکتهای پیمانکاری دارابودن رتبه صلاحیت پیمانکاری در رشته های ابنیه و تاسیسات و تجهیزات و ارائه مستندات مربوطه که نشانگر مشارکت درساخت حداقل سه بیمارستان باشد و حداقل در یک مورد پروژه بیمارستانی از ابتدای شروع کار تا پایان کامل عملیات اجرایی و تحویل جهت بهره برداری ، حضور داشته باشد، الزامی است. 

هـ –  پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه

و - پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه