دومین مجمع عمومی سالیانه انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران

دومین جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران با حضور اعضاء و نماینده اتاق بازرگانی در تاریخ 27 خرداد 1399 درمحل ساختمان جدید اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

 

 

 

 


چاپ   ایمیل

Related Articles