اخلاق حرفه ای در انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران

امروزه درجامعه ما با توجه به افزایش مراودات اجتماعی و تعاملات رفتاری و تضادهای منافع میان افراد و شرکتها و تاثیر مستقیم آن در گسترش برنامه های توسعه کشور و طرح های عمرانی، لازم است تا ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي و هنجارهاي پسندیده رفتاری مانند تعهد و دلبستگي به كار، پذیرش مسئولیت، روحيه مشاركت و اعتماد، ايجاد تعامل با يكديگر و... تعريف، و براي تحقق آن فرهنگ‌سازي شود.
بدیهی است بي‌اعتنايي به مسائل اخلاقي و فرار از مسئوليت‌ها و تعهدات اجتماعي، به از بين رفتن ارتباطات سالم و پایدار میان سازمان ها و تشکل ها مي‌انجامد. اگرچه اخلاق حرفه ای مجموعه قواعدي است كه بايد افراد داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفه‌اي رعايت كنند؛ لیکن به منظور تاکید بر اهمیت رعایت اصول و موازین اخلاقی و همچنین در راستای تحقق هدف تشکیل انجمن بعنوان یک تشکل نظام حرفه ای اخلاق مدار ، انجمن شرکتهای بیمارستان ساز براي تدوين استراتژي اخلاقي با لحاظ نمودن شرایط بومی و متناسب با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور، احساس نياز کرده، و به اين باور رسيده‌است که بايد در میان اعضاء خود يک فرهنگ مبتني بر اخلاق رسوخ کند که همه اعضاء ملزم به رعایت آن باشند. اگرچه مجموعه بایدها و نبایدها به صورت شفاهی و قلبی در صنعت ساخت و ساز موجب افزایش کیفیت خدمات و کاهش تعارضات بین سازمانها و شرکتها شده است، اما وجود یک آیین نامه به شکل قواعدی مدون بعنوان راهنما در تصمیم گیری ها و موقعیت های مبهم اخلاقی لازم به نظر است تا به تصویب اعضاء این حرفه برسد و اجرایی و نهادینه شود.
به همین منظور کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان دو حوزه اخلاق و مهندسی، جهت تدوین اصول و قواعد اخلاق حرفه ای، هماهنگ با ارزش¬های جامعه و متناسب با ظرفیت نهادهای حرفه ای، جهت تدوین آیین نامه ، با عنایت به تعارضات منافع و سوابق اختلافات اخلاقی حرفه تشکيل شد.
این کارگروه با پشتوانه تجربیات و سوابق اجرایی و دستاوردهای اعضاء هیات مدیره انجمن و و بهره گیری از نظام نامه اخلاقی تشکل های حرفه ای مشابه از جمله نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان منتشر شده توسط سازمان نظام مهندسی کشور، آیین نامه اخلاق حرفه ای مهندسان مشاور منتشر شده توسط جامعه مهندسان مشاور ایران، منشور اخلاق حرفه ای منتشر شده توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی، نظام نامه اخلاق حرفه ای شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی، و سایر ارگانها و سازمانهای مرتبط، آیین نامه اخلاقی انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران را تنظیم و تدوین اولیه نموده و پس از بحث و تبادل نظر در جلسات انجمن، آن را بعنوان میثاق حرفه ای منتشر کرده تا مبنای رفتار و تعامل افراد عضو این انجمن باشد.
این آیین نامه اعضاء را متعهد می نماید در رفتار حرفه ای خود، به ارزشها، باورها، اصول اخلاقی در ارتباط با دیگران در چارچوب قوانین و مقررات کشور پایبند بوده و کمک می کند درک بهتری از مسئولیتهای خود داشته و تصمیمات صریح تر و با آگاهی بیشتر در روابط خود داشته باشند.

میثاق نامه اخلاق حرفه ای