شرکت‌های عضو انجمن

شرکت راه و ساختمان 142

شرکت راه و ساختمان 142

مدیر عامل: هوشنگ رسته
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1359
وبسایت
شرکت گوپله

شرکت گوپله

مدیر عامل: محمدنبی گوهرگانی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1368
وبسایت
شرکت رس

شرکت رس

مدیر عامل: محمدعلی تخم پاش
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1328
وبسایت
شرکت رکیندژ

شرکت رکیندژ

مدیر عامل: اسدالله احمدی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1374
وبسایت
شرکت گروه 4

شرکت گروه 4

مدیر عامل: جعفر محانی
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1345
وبسایت
شرکت ساید بتن

شرکت ساید بتن

مدیر عامل: محمود سروقدطوسی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1365
وبسایت
شرکت  مهندسین مشاور شورا

شرکت مهندسین مشاور شورا

مدیر عامل: علی قرشی
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1360
وبسایت
شرکت رهگا

شرکت رهگا

مدیر عامل: علی کوهی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1362
وبسایت
شرکت نوی

شرکت نوی

مدیر عامل: مجید شجیعی
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1355
وبسایت
شرکت  پار سازه

شرکت پار سازه

مدیر عامل: بابک فخیم
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1371
وبسایت
شرکت مهندسین مشاور پژوهش و برنامه2

شرکت مهندسین مشاور پژوهش و برنامه2

مدیر عامل: ناصر قوانینی
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1360
شرکت پولاد پادیر تهران

شرکت پولاد پادیر تهران

مدیر عامل: امیر حسین مقدمی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1379
وبسایت
شرکت محمدرضا جودت و همکاران

شرکت محمدرضا جودت و همکاران

مدیر عامل: غلامرضا قاضی زاده
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1363
شرکت اصالت

شرکت اصالت

مدیر عامل: عبدالرسول مهجوریان
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1371
شرکت آثار طوس

شرکت آثار طوس

مدیر عامل: غلامرضا رئیس‌زاده
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1371
شرکت آذریورد تبریز

شرکت آذریورد تبریز

مدیر عامل: ایرج امین‌نیا
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1372
شرکت بوم شهر

شرکت بوم شهر

مدیر عامل: سید محمود حسینی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1366
وبسایت
شرکت بنای راستین

شرکت بنای راستین

مدیر عامل: حسن سلمان زاده
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1377
وبسایت
شرکت فردافن پارس

شرکت فردافن پارس

مدیر عامل: زهرا ضابطی
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1382
وبسایت
شرکت تابان شهر

شرکت تابان شهر

مدیر عامل: سیدمحمد ذوالفقاری
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1363
وبسایت
شرکت پارس آروین

شرکت پارس آروین

مدیر عامل: خسرو بافکرباجگیران
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1370
شرکت تسیان

شرکت تسیان

مدیر عامل: مصطفی فقیه سبزواری
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1357
شرکت تحکیم فرجام تهران

شرکت تحکیم فرجام تهران

مدیر عامل: سید بهزاد موساوی‌زادگان
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1380
وبسایت
شرکت ماهر و همکاران

شرکت ماهر و همکاران

مدیر عامل: حسین کوشافر
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1345
وبسایت
شرکت چاوش راه بنا

شرکت چاوش راه بنا

مدیر عامل: حسین اصلانی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1376
وبسایت
شرکت توسعه ابنیه فنی

شرکت توسعه ابنیه فنی

مدیر عامل: مهدی دادمنش
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1368
شرکت مهرزا

شرکت مهرزا

مدیر عامل: محمد جعفری
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1361
وبسایت
شرکت درناآوند

شرکت درناآوند

مدیر عامل: احسان ناطقی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1372
وبسایت
شرکت همگون

شرکت همگون

مدیر عامل: هوشنگ کرباسیون
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1363
شرکت سازه شرق

شرکت سازه شرق

مدیر عامل: محمود اسکندرنیا
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1362
شرکت کومار

شرکت کومار

مدیر عامل: اردشیر طهرانی زاده
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1355
وبسایت
شرکت اردیبهشت

شرکت اردیبهشت

مدیرعامل: مهران دائی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1330
شرکت سایول

شرکت سایول

مدیرعامل: هدایت اله نورانی‌پور
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1359
وبسایت
شرکت سمندیس

شرکت سمندیس

مدیر عامل: سیدابراهیم طاهری
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1359
وبسایت
شرکت کالنج

شرکت کالنج

مدیر عامل: سیدابراهیم جلالی مقدم
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1358
شرکت وزان

شرکت وزان

مدیر عامل: ابراهیم خادم احمد آبادی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1363
وبسایت
شرکت واریان

شرکت واریان

مدیر عامل: محمود احمدی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1356
شرکت ترپ

شرکت ترپ

مدیر عامل: مهدی تسوجی زاده
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1354
شرکت همکاران عمران زرگون

شرکت همکاران عمران زرگون

مدیر عامل: خانم صحرایی اردکانی
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1394
وبسایت
شرکت گروه بین المللی آبادراهان پارس

شرکت گروه بین المللی آبادراهان پارس

مدیر عامل: قباد چوبدار
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1372
شرکت پایست سازه غرب

شرکت پایست سازه غرب

مدیر عامل: کامران کریمی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1373
مهندسین مشاور شارستان

مهندسین مشاور شارستان

مدیر عامل: سینا احمدی
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1346
شرکت مهندسین مشاور ایلود

شرکت مهندسین مشاور ایلود

مدیر عامل: وحید علی اکبری
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1385
شرکت ژالکه

شرکت ژالکه

مدیر عامل: علیرضا فرامرزی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1366
وبسایت
شرکت لقمان کار

شرکت لقمان کار

مدیر عامل:  سعدی حسامی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1367
وبسایت
شرکت نودشه

شرکت نودشه

مدیر عامل: علی کاظمی
زمینه فعالیت: پیمانکار
سال تاسیس: 1358
تینا فرآیند

تینا فرآیند

مدیر عامل: ابوالحسن میرعمادی
زمینه فعالیت: مشاور
سال تاسیس: 1377