درباره انجمن

انجمن شرکت های بیمارستان ساز ایران با هدف ارتقای کمیت و کیفیت ساخت و نگهداری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی کشور، فراهم کردن امکان بهر ه برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، بهبود فضای کسب و کار در صنعت بیمارستان سازی، انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن به منظور نیل به اهداف توسعه کشور، برطرف نمودن مشکلات و نارسایی های موجود در صنعت ساخت در چارچوب قوانین کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضای حقیقی و حقوقی خود تشکیل گردید.
انجمن شرکت های بیمارستان ساز ایران در اردیبهشت ماه 1397  و تحت شماره 44526 به شناسه ملی 14007545536 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. بر اساس موافقت اصولی شماره 4766/43/ص مورخ 31 مردادماه 1396 اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تاسیس انجمن ، آگهی فراخوان ثبت نام عضویت انجمن در تاریخ 29 آذرماه 1396 در روزنامه کثیر الانتشار جهان اقتصاد چاپ شده و بعد از آن  مجمع عمومی موسسین انجمن در روز چهارشنبه مورخ 20 دیماه 1396 در محل سالن جلسات ساختمان اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.