اعضای هیئت مدیره دوره‌های پیشین

اعضای هیئت مدیره دوره اول

محمد نبی گوهرگانیرئیس هیات مدیره
محمد علی تخم پاشعضو اصلی و خزانه دار
جعفر محانیعضو علی البدل
اسدالله احمدینایب رئیس هیات مدیره
مجید شجیعیعضو اصلی
ابراهیم کوهیبازرس اصلی
هوشنگ رستهعضو اصلی
علی قرشیعضو علی البدل
محمود سروقدطوسیبازرس علی البدل