ششمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی

حضور انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران در ششمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی که در تاریخ 23تا 26آذر ماه سال 1400 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.

 

 


چاپ   ایمیل

Related Articles